Woekerpolissen

De toenmalige Ombudsman heeft een lijst gepubliceerd. Alle “beleggingsverzekeringen” die op die lijst voorkomen zijn in beginsel een “woekerpolis”. Maar KiFiD heeft inmiddels de functie van Ombudsman opgeheven en ook de lijst verwijderd.

Om een succesvolle klacht in te dienen, die tot een schadeloosstelling leidt, dient sprake te zijn van een of meer van de volgende kenmerken:

  1. een, zoals dat heet, “disproportionele” kosten- en/of risicopremiestructuur (hoge verborgen kosten, zoals hoge “eerste” kosten, hoge betaalde provisie, etc.)
  2. een hoge vaste overlijdensrisicodekking bij een looptijd van 15 jaar of meer (waardoor er een hefboom-/inteereffect optreedt, met andere woorden de poliswaarde achteruit holt, doordat steeds meer fondsparticipaties verkocht worden – aan de waarde onttrokken worden – om de exploderende risicopremie te betalen)
  3. geparticipeerd wordt in een slecht presterend beleggingsfonds met hoge vaste kosten en een hoog risicoprofiel, terwijl nimmer een deugdelijk beleggingsadvies is verstrekt door een daartoe bevoegde adviseur

Maar helaas heeft KiFiD er een praktijk van gemaakt klachten alleen in heel bijzondere gevallen toe te kennen. Zie de KiFiD website over beleggingsverzekeringen, met heel veel juridische spitsvondigheden.

Laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Ook de zogenaamde compensatie- of tegemoetkomingsregelingen zijn ook weer een lachertje. Die regelingen zijn al in een zeer vroeg stadium in de Tros Radar uitzendingen gekraakt.

En als de looptijd van de polis nog niet is verstreken:

Verwacht hier – zonder onafhankelijk en professioneel advies – geen wonderen van, maar blijf niet zomaar aan je polis vasthouden en overweeg op zijn minst de alternatieven (schadebeperking en/of overstappen): https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggingsverzekering