Voltallige Commissie van Beroep “gewraakt” wegens gebrek aan deskundigheid

Hieronder volgt wat uitleg.

Waar het om draait is de vraag wat de verzekeringsadviseur eind jaren ’90 moest en kon begrijpen van het “algoritme” waarmee de overlijdensrisicopremie werd berekend en als een ingebakken “opvreter” de belegde poliswaarde uitholde.

En zelfs als dat begrip niet van hem kon worden gevergd, zodat hij de consument ook niet kon informeren over de risico’s, pleitte dat hem dan volledig vrij, of diende hij op een bepaald moment wanneer hem de schellen van de ogen vielen zijn verantwoordelijkheid te nemen? Wij vinden het laatste – precies ook wat Graafsma destijds gedaan heeft. In dat geval moet ook de verzekeringsadviseur de consument schadeloos stellen en zijn schade als ondernemer maar zien te verhalen bij de verzekeraar die hem met dat ondoorgrondelijke algoritme op pad had gestuurd.

De Commissie van Beroep heeft er echter een handje van om bij zaken tegen verzekeraars te stellen dat het de adviseur was die de overlijdensrisicodekking heeft geadviseerd en bij zaken tegen die adviseurs te stellen dat de adviseur daarbij geheel mocht afgaan op de informatie die de verzekeraars hem en de consument had verstrekt.

Dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn. De Commissie van Beroep kan niet om de hete brei heen blijven draaien. In de zitting van 10 januari 2022 werd deze “cognitieve dissonantie” van de Commissie door woekerprofi in het bijzijn van ook Rene Graafsma op de spits gedreven, door er op te wijzen dat de AFM heeft voorgerekend dat als er wordt uitgegaan van een beleggingsrendement van 8%, terwijl er wordt belegd in een “mixfonds” (maar de helft in aandelen en voor de andere helft in obligaties of vastrentende waarden), er dan maar 26% kans is dat de Consument zijn aflossingskapitaal op einddatum gaat bereiken!

De Commissie van Beroep beschikte niet over de deskundigheid om deze uitwerking van het algoritme te kunnen bevestigen, of nog sterker: men bleef volhouden dat de consument ook “voordeel” kon hebben van het algoritme.

Deze halsstarrigheid was dermate bewijs van onkunde dat ter plekke de voltallige Commissie van Beroep van 5 personen, waaronder de raadsheer van het Gerechtshof Den Haag, is “gewraakt”. Andere leden uit de lijst van Commissie van Beroep waarover KiFiD beschikt moeten nu uitspraak doen over het vraagstuk van “deskundigheid”, tegen de achterhgrond van het feit dat het Reglement voorschrijft dat tenminste 1 echte deskundige aan de Commissie had moeten meedoen.

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".