KiFiD doet eerste uitspraak in hoger beroep na Europese Hof

KiFiD-uitspraak doet stof opwaaien. Opmerkelijke aspecten inderdaad, maar wel goed kijken a.u.b. Is uitspraak tegen ABN AMRO Bank als assurantietussenpersoon en zegt nog niets over de (informatie)verplichtingen ABN AMRO Levensverzekering.  Verzekeraar was niet gedaagd en klachten tegen verzekeraar werden derhalve niet in behandeling genomen, evenmin als te laat ingediende klachten wegens schending van de destijds geldende wet- en regelgeving (sic!). Nog even wachten met definitieve conclusies dus.

Desalniettemin tekent zich een lijn af die er op neerkomt dat als de kosten duidelijk op het polisblad stonden vermeld, je hierover niet meer kunt klagen als die kosten een disproportionele uitwerking hebben op het beleggingsrendement. Dat fondsbeheerskosten buiten de overeenkomst van verzekeraar-consument vallen is in concrete gevallen aantoonbaar onjuist.

De moraal is voorlopig dat veel afhangt van de specificiteit van de klachtformulering, KiFiD-uitspraken worden toenemend gejuridiseerd, consument heeft het nakijken indien zonder deskundige bijstand.

Aanleiding: “Niet aannemelijk is dat in het onderhavige geval nog andere kosten dan hiervoor genoemd ten laste van belanghebbende zijn gekomen. De conclusie is dat in het onderhavige geval naar de maatstaven die golden in de jaren 1997-2000 niet kan worden gezegd dat belanghebbende informatie over de kosten is onthouden die noodzakelijk was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de aangeboden beleggingsverzekeringen”.  Bekijk complete uitspraak
I
n KiFiD-persbericht ook al een nuancering over precedentwerking.

PS Dit was geen zaak waar ik als Woekerprofi bij was betrokken.

Naschrift:

Hoewel de uitspraak geen absolute zekerheid biedt, is het vermoeden dat de uitspraak ziet op het product ABN AMRO Meegroeiverzekering.
In de bij die verzekering behorende polisvoorwaarden is expliciet de volgende tekst opgenomen: “Voor de verzekering worden geen beheerskosten in rekening gebracht” (dictie artikel 6.3 MGV-09705).

Uit de sindsdien beschikbaar gestelde beleggingsinformatie blijkt evenwel dat de fondsbeheerskosten (“TER”) geen nihil maar tot wel 1,6% bedragen. Dergelijke hoge beheerskosten doen ernstig afbreuk aan het economisch nut van de beleggingsverzekering en zijn zondermeer onrechtmatig ingehouden. Te stellen, zoals de Commissie van Beroep doet dat fondsbeheerskosten buiten de overeenkomst van verzekeraar-consument vallen getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting.

Nota bene vergelijk ook een recente KiFiD Uitspraak 2015-286 (Bindend) (12-10-2015), waarin is overwogen:

Wel bepaalt de polis dat de beheerskosten nihil zijn. In de door Consument in de precontractuele fase ontvangen stukken noch in de polis wordt omschreven wat onder beheerskosten moet worden verstaan. Aangeslotene heeft wel fondsbeheerkosten in rekening gebracht. De Commissie is van oordeel dat Consument er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat met beheerskosten gedoeld werd op de fondsbeheerkosten. De ontstane onduidelijkheid is aan Aangeslotene te wijten en zij is gehouden de in rekening gebrachte fondsbeheerkosten terug te betalen.
 Bekijk complete uitspraak

Senior ADR Expert (Alternative Dispute Resolution) M. van Rossum Management Consultant BV January 2012 – Present Rotterdam Area, Netherlands Dispute resolution of complaints about financial products or services. Legal support in disputes between consumers and banks, insurers, intermediaries and other financial services. In particular dealing with life assurance agreements based on 'packaged' securities, in Dutch coined as "woekerpolissen".